لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

Goal Achieved! Number of Sides and Top Geometry

Submitted by on د. ، 04 / 05 / 2021 - 05: من
Goal Achieved!

Recently we achieved the goal of having Number of Sides and Top Geometry metadata for all the monoliths. This project ran from March 10th with 86 monoliths that were missing both Number of Sides and Top Geometry, and was finished on Apr 3 with all the monoliths in our database having metadata for Number of Sides and Top Geometry.

برچسب ها