لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

Contribute Goal Reached

Submitted by on چ. ، 03 / 10 / 2021 - 21: من
Goal Achieved!

Our recent campaign to update all monoliths had both Number of Sides and Top Geometry had completed. Starting on March 6th, and was finished on March 10th updating 62 monoliths. This is the first contribute campaign we had, and was successfully completed in four days.

Our next goal will be to update any monolith that is missing either Number of Sides and Top Geometry. With the project starting with 86 monoliths that need to be updated with both Number of Sides and Top Geometry.

برچسب ها