لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

Contribute

The contribute page outlines monoliths with missing metadata. Many monoliths need more research done to help us populate the monolith metadata. This contribute page lets us know what metadata is missing from the monoliths so we can research and update the monoliths to build a more complete database.

You may want to check out the style guide.

We gather on Discord, and if you want to help contribute consider joining our discord community to learn more about how you can help.

Current Effort

Current effort is to add Markings metadata to all monoliths. The project started on Apr 3rd with 143 monoliths that were missing any marking metadata.

16% (119/143)

Progress bar updated: Jun 6th